Titoktartási Nyilatkozat

1. A jelen honlapon történő regisztrációt követően a regisztráló (a továbbiakban: Pályázó) arra nyújthat be pályázatot, hogy a Városi Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által kizárólagosan kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap (korábban: Kecskemét Fejlődéséért Alap) tőkebefektetést valósítson meg a Pályázó által képviselt (már létező vagy később létrehozásra kerülő) gazdasági társaságban (a továbbiakban: Társaság).

2. A pályázás során a befektetési döntést az Alapkezelő hozza meg, az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. ) végzi az Alapkezelő részére a 10-50 millió Ft összeg közötti finanszírozási igények gyűjtését és értékelését. A pályázás során a Pályázó részéről olyan információk is átadásra kerülhetnek az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. részére, amelyek jogszabályi, így kifejezetten törvényi oltalom alatt állnak.

3. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. kinyilvánítja, hogy a pályázás, illetve reménybeli jövőbeli együttműködés során keletkező valamennyi birtokába jutott információ, adat, ismeret és dokumentum titokban tartásához a Pályázóval kölcsönös és alapvető közös érdeke fűződik, amelyeket – amennyiben szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom alá nem esnek, és védett ismeretnek sem minősülnek – a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó törvényi rendelkezések keretein belül üzleti titoknak nyilvánít és kezel.

4. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázás során keletkező, illetve részére átadott,
– törvényi oltalom (szerzői jogi oltalom, iparjogvédelmi oltalom, védett ismeret – know how -, üzleti titok stb.) alatt álló,
– vagy a 3. pontban foglaltak szerint jelen nyilatkozat szerint üzleti titoknak minősített
információkat, adatokat, ismereteket és dokumentumokat a pályázás során, annak keretei között és szigorúan csak annak érdekében, a másik Pályázó és a Társaság jogai és törvényes érdekei maradéktalan tiszteletben tartásával használják fel, továbbá titokban tartja, és megóvja az illetéktelen harmadik személy részéről való hozzáféréstől, megismeréstől. Tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a Pályázó vagy a Társaság pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit veszélyezteti.
AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. vállalja, hogy alkalmazottait, megbízottait és a pályázattal kapcsolatosan igénybe vett közreműködőt tájékoztat az információ(k) bizalmas jellegéről, illetve kötelezi a bizalmas információ kezelésére vonatkozó kötelezettség betartására.
5. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. tájékoztatja a Pályázót, hogy az Alapkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) hatálya alá tartozik, így amennyiben a pályázat eredményeként a reménybeli jövőbeli együttműködés megvalósul, az Alapkezelő által kihelyezett tőke közpénz jellege alapján az együttműködés főbb adatai közérdekből nyilvános adatnak minősülnek [Infotv.: 27. § (3). bek.], így ezek nyilvánosságára vonatkozó törvényi rendelkezéseknek az Alapkezelő köteles eleget tenni.

Az Infotv. 27. § (3) bek. alapján a nyilvánosságra hozatal nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna a Pályázónak.

Fentiekre tekintettel közérdekből nyilvános adatnak minősül különösen az együttműködésének ténye, a Pályázó által tulajdonolt (már létező vagy később létrehozásra kerülő) gazdasági társaság neve, az együttműködés tárgyának általános megjelölése, helyszíne, időtartama, az Alapkezelő által juttatott tőke, és az együttműködés során realizált hozam.

6. Amennyiben a 4. pontban felsorolt információk, adatok, ismeretek és dokumentumok kezelése, illetve felhasználása azzal jár, hogy ezekhez harmadik személy hozzáfér, a kezeléshez, illetve felhasználáshoz a másik Pályázó/Társaság előzetes írásbeli felhatalmazása szükséges, kivéve
– az 5. pontban felsorolt közérdekből nyilvános adatokat,
– az Alapkezelőnek és annak 100%-os tulajdonosának, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának,
továbbá
– a pályázás során az információ átadásának céljához feltétlenül szükséges mértékben, az AIPA Közhasznú Nonprofit Kft. által pályázat értékelésébe, fejlesztésébe, az Alap vagy az Alapkezelő döntéseinek előkészítésbe vagy döntéseinek monitorozásába bevont szerződött partnereinek
történő átadást, melyhez a Pályázó/Társaság regisztrációjával és a pályázat benyújtásával kifejezett hozzájárulását adja.

7. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. jelen titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik arra az információra, adatra, ismeretre és dokumentumra,
– amely a jelen nyilatkozat elfogadása előtt már a nyilvánosság számára ismert volt;
– amelyet az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. és a Pályázó/Társaság egyező akarattal nyilvánosságra hoztak;
– vagy a melyet a Pályázó/Társaság saját döntése alapján nyilvánosságra hozott a nyilvánosságra hozataltól kezdődően.

8. Jelen Nyilatkozat hatálya alá tartozó információ, adat, ismeret és dokumentum jelen nyilatkozat sérelme nélkül hozzáférhetővé tehető
– bíróság, ügyészség, hatóság számára megkeresésre jogszabályban meghatározott közfeladataik ellátása érdekében, jogszabályi felhatalmazás alapján;
– az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft., az Alapkezelő vagy a Pályázó/Társaság felügyeletét vagy ellenőrzését ellátó hatósági szervek számára jogszabályban meghatározott közfeladataik ellátása érdekében, jogszabályi felhatalmazás alapján;
– egyéb esetben amennyiben jogszabály kötelezővé teszi a jogszabályi felhatalmazásban meghatározott személy részére a jogszabályi felhatalmazás keretei között.

9. A Pályázó/Társaság a regisztrációjával és a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás rendelkezései nem értelmezhetőek akként, hogy az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft., az Alapkezelő, illetve az általa kezelt Alap a jelen nyilatkozat rendelkezéseinek betartása mellett a Pályázó/Társaság által tudomására hozott bármely információ, adat, ismeret vagy dokumentum révén a jövőben lemondana vagy elzárásra kerülne hasonló projektek megvalósításában való részvételtől.

10. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. titoktartási kötelezettsége a regisztrációt követő 1 év múlva szűnik meg.