Kizáró feltételek

A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alapból (korábban: Kecskemét Fejlődéséért Alap) nem juthatnak 10-50 millió Ft közötti tőkebefektetéshez, amennyiben:
 1. A projekt nem illeszkedik Kecskemét város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (ITS).
 2. A Céltársaság székhelye vagy telephelye (tervezett, amennyiben még nincs), valamint a projekt megvalósulási helyszíne is nem Kecskemét MJV területe.
 3. A projekt nem az alábbi felhasználási célok egyikét, vagy azok kombinációját kívánja megvalósítani:
  A program keretében ágazati megkötés nélkül juthatnak helyi vállalkozások tőkebefektetéshez. Cél a helyi gazdaság élénkítése, a foglalkoztatottság növelése, a helyi vállalkozások növekedési feltételeinek javítása.
  Ez megvalósulhat például a következő tevékenységekkel:
  • Telephelyfejlesztés:
   • Új telephely, gyártócsarnok, épület építése
   • Létrehozott új munkahelyek bérköltsége két éven keresztül
  • Eszközbeszerzés:
   • Új gyártósor, gép, eszköz beszerzése – KKV-k esetén az eszköznek nem kell újnak lennie
   • Eszközbeszerzés informatikai fejlesztéshez
  • Energiahatékonysági beruházás:
   • Épületenergetikai beruházás
   • Termelési folyamatok energetikai célú fejlesztése
  • Innováció:
   • innovatív termékek, szolgáltatások kialakítása
   • gyártástechnológia, tevékenység fejlesztése
 1. A Céltársaság nem az 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 5. § (1) 42. pontja szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás, vagy a 63. pontja szerinti nagyvállalkozás.
 1. A Céltársaság az alábbi négy feltétel közül legalább egynek nem felel meg:

a) Céltársaság jogosult Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásra (9/2018. (X.19.) PM rendelet 28.§ és 31-32.§-a), azaz: A Céltársaság legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás, amely még nem osztottak nyereséget, nem összefonódás útján jött létre (kivéve, ha az összefonódásban részt vevő legrégebben bejegyzett vállalkozás bejegyzésétől sem telt még el öt év), és nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át. (Azon támogatható vállalkozások esetében, amelyeket nem kell bejegyezni, az ötéves támogathatósági időszak kezdetének az az időpont tekinthető, amikor a vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét vagy amikor gazdasági tevékenysége alapján adóztathatóvá válik).
Továbbá A Céltársaság számára korábban e jogcímen odaítélt támogatás (vissza nem térítendő támogatás – ideértve a sajáttőke-befektetést és a kvázisajáttőke-befektetést is – kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés) és a jelenleg igényelt tőkebefektetés bruttó támogatási egyenértéke nem haladja meg a 0,8 millió eurónak megfelelő forintösszeget (innovatívnak vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások esetén 1,6 millió eurót).

b) Céltársaság jogosult Csekély összegű támogatásra (9/2018. (X.19.) PM rendelet 10.§), azaz: A Céltársaság javára a jelenleg igényelt tőkebefektetés és a folyó pénzügyi évben, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalmának összege nem haladja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

c) Céltársaság jogosult Regionális beruházás támogatásra (9/2018. (X.19.) PM rendelet 13-20 §), azaz: A tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősül, amelyet Kecskeméten kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás valósít meg. Az induló beruházás fogalmát az 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (1) 34. pontja tartalmazza.

d) Céltársaság jogosult Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásra (9/2018. (X.19.) PM rendelet §), azaz: A tervezett fejlesztést nem azért hajtják végre, hogy a vállalkozás már elfogadott uniós szabványoknak feleljen meg, még akkor sem, ha azok még nem léptek hatályba.

 1. A Céltársaság a programból kizártak körébe tartozik az alábbiak szerint:
  A programból kizártak köre:

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,

b) az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás, a következő esetekben:

   • amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy
   • amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek
  • d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
  • e) import áru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás,
  • f) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
  • g) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére (induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás és de minimis esetén nem kizáró ok)
 1. Amennyiben bármelyik alábbi feltétel nem áll fenn:
   • Az igénylő vállalkozás tulajdonosa(i) nagykorú magánszemély(ek) és/vagy belföldön bejegyzett gazdasági társaság(ok) és/vagy Kecskemét MJV Önkormányzata , és a tényleges tulajdonosok azonosíthatók.
   • Az igénylő bejegyzett vállalkozás, az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik.
   • A vállalkozás a tőkeigénylés benyújtásának pillanatában nem áll jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt, illetve nincs olyan körülmény, amelyek alapján az igénylő felszámolási eljárás alá vonható lenne, vagy a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelhetné el.
   • A magánszemély tulajdonosok és a menedzsment tagok egyike sem volt vezető tisztségviselője vagy min. 25%-os tulajdoni aránnyal bíró tagja olyan vállalkozásnak, amely felszámolási eljárás alatt állt a tőkeigénylés benyújtását megelőző 5 évben.
   • Nem minősítő vagy korlátozó könyvvizsgálói záradékkal ellátott az igénylő vállalkozás utolsó éves beszámolója, ill. nincsenek a pénzügyi helyzetre vonatkozó negatív megjegyzések a könyvvizsgálói jelentésben (amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett az igénylő vállalkozás).
   • A tőkeigénylés benyújtásának pillanatában az igénylő vállalkozásnak nincs lejárt köztartozása és nem áll végrehajtás alatt, vagy
   • Az igénylő vállalkozás utolsó éves beszámolója alapján a saját tőkéje eléri minimum a jegyzett tőkéje mértékét.
   • Az igénylő vállalkozásnak a tőkeigénylés benyújtásának pillanatában harmadik személy felé olyan kötelezettsége nem áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
   • Az igénylő vállalkozás a tőkeigénylés benyújtásának pillanatában kettős könyvvitelt folytat.
   • Az igénylő vállalkozásnak Kecskemét Megyei Jogú Várossal szemben nincs lejárt tartozása.
   • A vállalkozás csak jogtiszta szoftvereket használ.
   • A vállalkozásnak az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs, valamint a korábban kapott támogatások felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette.
   • A tőkeigény benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállaló bejelentés nélküli, vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére a vállalkozást nem kötelezte.
   • Nincs folyamatban az igénylő vállalkozás ellen peres vagy nemperes eljárás.
   • A vállalkozásnak a tőkeigénylés benyújtásának pillanatában nincs lejárt kötelezettsége hitel-intézet felé.
   • A vállalkozásnak a tőkeigénylés benyújtásának pillanatában harmadik személy felé olyan kötelezettsége nem áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.