Adatvédelmi tájékoztató

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. (6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2. em./205.) mint adatkezelő („Adatkezelő”) tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát, a jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a Személyes adatokat, amelyek a honlap (https://www.aipalap.hu) (a továbbiakban: „Honlap”) működtetése során a birtokába kerülnek.

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével kapcsolatos Adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az Adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon Adatkezelésekre, amikor az Érintett, mint regisztráló az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. –vel a Honlapon keresztül vagy egyéb módon kapcsolatba lép, kérdést tesz fel, beleértve a Honlapon vagy az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett valamely weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Adatkezeléseket is.

A jelen Tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETÉVEL (General Data Protection Regulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénnyel, illetve az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénnyel – összhangban került összeállításra.

Jelen Tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelő jogosult időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani.

Tájékoztatjuk, hogy a www.aipalap.hu oldalon regisztráló (a továbbiakban: Érintett) a regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai automatikusan feldolgozásra, tárolásra és felhasználásra kerüljenek AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. (6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2. em./205.) által a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap (korábban: Kecskemét Fejlődéséért Alap) termékeire történő pályázás során.
Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. adatfeldolgozásért felelős munkatársa: Szalai Anna ügyvezető (e-mail: szalai.anna@aipa.hu, telefonszám: 76/953-686, adatvédelmi tisztviselő: dr. Farkas László (e-mail: aipakft@aipa.hu, telefonszám: 70/624-8010).

Amennyiben a jelentkezés során a regisztráló tervezett tulajdonostársainak személyes adatait is megadja, köteles gondoskodni azok – jelen Tájékoztatóban foglaltak – hozzájárulásáról is.

A hozzájárulás a következő személyes adatokra terjed ki:
Kötelezően megadandó adatok:

• Név:
• E-mail cím:
• Cím:
• Telefonszám:

Opcionálisan megadandó adatok:

• Önéletrajzban szereplő adatok
• Aláírás
• Fénykép
• Videofelvétel

(a továbbiakban: Személyes adat/ vagy Személyes adatok)

Az Érintett büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek.

 

1. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett – jelen tájékoztatás ismeretében tett – önkéntes és egyértelmű hozzájárulása, mellyel félreérthetetlenül elfogadja személyes adatai fenti célokkal összefüggő kezelését.

Tudomásul veszi továbbá, hogy adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja az aipakft@gmail.com címre küldött elektronikus levél révén, mely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti, hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét.

A Honlap használata során az adott Személyes adat rendelkezésre bocsátásával az Érintett kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Érintett által megadott Személyes adatok, illetve az Érintettről generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Személyes adatokat az Érintett a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott Hozzájárulással rendelkezik az információk átadására.

Egyéb tájékoztatás A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet szerint.

 

2. Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja (a) az online tartalomszolgáltatás, (b) a regisztráló azonosítása, a regisztrálóval való kapcsolattartás, (c) statisztikák, elemzések készítése, (d) a Látogatók jogainak a védelme, (e) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

 

3. Cookie vagy „süti”

A cookie vagy „süti” a Honlap meglátogatásakor a Honlap által az Érintett számítógépére küldött információcsomag, amelynek használatával a Honlap bizonyos szolgáltatásai kényelmesebben elérhetővé válnak az Érintett számára. Például lehetősége nyílik arra, hogy a Honlap regisztrációhoz kötött felületén a Honlap megjegyezze e-mail címét és jelszavát, azaz ezeket az adatokat – amennyiben az Érintett hozzájárul – nem kell minden egyes belépésnél megadnia. A cookie-k használatával az Érintett igényei jobban felmérhetőek. Az Érintett bármikor jogosult a cookie-kat engedélyezni, vagy azokat letiltani számítógépes böngésző programjának beállításaival, illetve azok módosításaival. Továbbá a böngésző beállításaival tudja lehetővé tenni, hogy a cookie-k használata előtt erre minden esetben egy felugró ablak figyelmeztesse az Érintettet. Amennyiben nem adja hozzájárulását a cookie-k alkalmazásához, az a Honlap bizonyos funkcióinak nem teljes körű használatát eredményezheti. Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal.

 

4. Az Adatkezelés időtartama

A jelen hozzájárulás alapján feldolgozott személyes adatok

• amennyiben befektetési döntés születik, a befektetés futamidejének lejártát követő 5 évig;

• amennyiben a befektetést elutasító döntés születik a döntés meghozatalát követő 5 évig

kerülnek jogszerűen kezelésre elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.
Ennek megfelelően tehát az Adatkezelő az Érintett adatait a fentebb írt Adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Az AIPA Nonprofit Kft. az adatkezeléseket az adatbiztonsági elvárásoknak megfelelően teljesíti. Ennek érdekében megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

Az adatok kezelése kizárólag az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. részéről történik, e tevékenység külső adatkezelőhöz, feldolgozóhoz való kiszervezésére, továbbá a személyes adatok harmadik személyek felé történő továbbítására – kivéve esetleges jogszabályi előírásokból fakadó kötelezettségeket, illetve a Városi Alapkezelő Zrt. (6000 Kecskemét,Csányi János krt. 14.) részére továbbítást – nem kerül sor. A pályázat során a befektetési döntést a Városi Alapkezelő Zrt. hozza meg, ehhez kapcsolódóan a Városi Alapkezelőnek betekintési joga van a benyújtott pályázatokba, továbbá a pályázatok értékelését követően a személyes adatok a pályázati dokumentációval együtt átadásra kerülnek a Városi Alapkezelő Zrt. részére.

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. az informatikai rendszerében tárolt adatokról időszakonként mentést készít, mely mentés a jelen nyilatkozat szerinti személyes adatokat is érintheti. A mentések célja a rendkívüli helyzetekre való felkészülés (biztonsági cél), másrészt az adatok sérthetetlenségének bizonyítható garantálása (bizonyítási cél).
Automatikus döntéshozatalra (egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást) nem kerül sor.

 

5. Az érintettek jogai

Az AIPA Non Profit Kft. az Érintett kérelmére tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az AIPA Non Profit Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában – az Érintett erre irányuló kérelme esetén írásban – adja meg a tájékoztatást. A személyes adatait rendelkezésre bocsátó személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai körében tájékoztatást, hozzáférést, helyesbítést, törlést, adatkezelési korlátozást, adathordozhatóságot kérhet, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz lehet fordulni postai vagy elektronikus úton (NAIH, 1530 Budapest, Pf.: 5., https://naih.hu). Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Javasoljuk, hogy az Érintett a hatósági, illetve a bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybevétele előtt az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével vagy panaszával forduljon az Adatkezelő munkatársaihoz. Az EU rendelet magyar nyelvű teljes szövege a következő linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

 

6. Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

7. A Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és beszerzi az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára a felhasználás megtiltására.
Az Adatkezelő a Látogató által megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, aki részére Személyes adatokat továbbít.

 

8. Értelmező rendelkezések

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége (különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése);

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.